Galanta

Geotermálny projekt v Galante

V roku 1996 bola firmou Slovgeoterm, a.s. v spolupráci s islandskými odborníkmi z firmy Fjarhitun hf zrealizovaná a spustená do prevádzky geotermálna stanica v meste Galanta. Táto stanica, prevádzkovaná firmou Galantaterm, s.r.o, odoberá geotermálnu vodu z dvoch vrtov a zásobuje teplom približne 1 300 bytov a priľahlú nemocnicu s poliklinikou. Jedná sa o jediný projekt svojho druhu na Slovensku, kde je geotermálne teplo dodávané obyvateľom mesta. Geotermálna voda s teplotou približne 77°C je čerpaná z dvoch geotermálnych vrtov 2 100 m hlbokých. Výdatnosť vrtov je 15,7 l/s a 18,0 l/s, celkom to predstavuje 33,7 l/s. Tepelný výkon získaný z geotermálnej vody je približne 7 MW a postačuje na pokrytie potreby tepla do vonkajšej teploty 0°C.
V prípade poklesu vonkajšej teploty pod 0°C sa automaticky spúšťajú plynové kotle, slúžiace ako špičkový zdroj tepla. Inštalované sú štyri plynové kotle s tlakovými horákmi s celkovým tepelným výkonom 10,6 MW. Maximálna potreba tepla zásobovaných objektov je 14,7 MW. Ročne vyrobené množstvo tepla predstavuje približne 90 tisíc GJ, z čoho je až 90% dodaných geotermálnou energiou. Celý energetický systém je riadený prostredníctvom centrálneho počítača (systém SCADA) a je rozdelený na štyri vykurovacie okruhy:  

• Vykurovací okruh 90/70°C - konvekčné (radiátorové) vykurovanie v nemocnici s poliklinikou a slobodárni
• Vykurovací okruh 77/52°C - vykurovanie bytových domov na sídlisku sever
• Vykurovací okruh 52/42°C - sálavé stropné vykurovanie v nemocnici s poliklinikou
• Okruh pre prípravu TÚV na 55°C - kombinovaný spôsob prípravy pre sídlisko sever

Geotermálny systém využíva kaskádové (sériové) zapojenie výmenníkov tepla, v ktorých geotermálna voda postupne odovzdáva svoje teplo do okruhov s rôznymi teplotnými spádmi tak, že na výstupe je čo najviac vychladená.

Tento spôsob zapojenia zabezpečuje vysokú mieru využitia geotermálnej energie a hospodárnu prevádzku geotermálneho zdroja a tým aj jeho dlhodobú životnosť. Tepelne využitá geotermálna voda je odvádzaná do Váhu.

Geotermálny projekt v Galante predstavuje veľmi významnú realizáciu v oblasti využívania obnovitelných zdrojov energie z celoslovenského hľadiska. Medzi hlavné výhody geotermálnej stanice v Galante patrí vysoko ekologická výroba tepla s produkovaním iba minimálneho množstva spalín a v neposlednom rade aj veľmi výhodná cena tepla.

Počas desiatich rokov prevádzky nedošlo ku žiadnym výrazným komplikáciám a problémom technického charakteru a geotermálna stanica spoľahlivo dodávala a dodáva teplo všetkým odberateľom. V nedávnej minulosti bola v meste Galanta ukončená výstavba termálneho kúpaliska, ktoré ako hlavný zdroj tepla používa tepelne využitú geotermálnu vodu vypúšťanú z energocentra. Sú nasadené tepelné čerpadlá, ktoré zabezpečujú využitie aj geotermálnej vody s nízkou teplotou. Termálne kúpalisko znamená zvýšenie miery využívania geotermálnej energie a zároveň významný prínos v oblasti rozvoja cestovného ruchu v meste Galanta.