Sereď

Geotermálny projekt v Seredi

Mesto Sereď leží v Podunajskej nížine na pravobrežnom vale Váhu. Záujmové územie, širšie okolie Serede, je z hľadiska geomorfologického členenia Slovenskej Republiky súčasťou oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská rovina, ktorá je ohraničená na severovýchode Podunajskou pahorkatinou. Je zrejmé, že mesto leží v perspektívnej oblasti z hľadiska využívania geotermálnej energie.

V meste Sereď je vybudovaných šesť sústav centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) vo forme blokových kotolní s teplovodnými rozvodmi zásobujúcimi bytové domy a budovy občianskej vybavenosti. Pre účely využitia geotermálnej energie bola ako najvhodnejšia (polohou aj inštalovaným výkonom) vybratá kotolňa K5.

V roku 2009 bola vypracovaná kompletná projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie. Koncom roku 2010 bol zrealizovaný geotermálny vrt SEG-1. V súčasnosti, v priebehu roku 2011 sa realizuje technologické zariadenie a pripravuje sa spustenie projektu do prevádzky.

Geotermálna energia z vrtu SEG-1 hlbokého 1 800 m bude využívaná na výrobu tepla v existujúcej plynovej kotolni K5. Geotermálna voda bude z vrtu čerpaná elektrickým ponorným čerpadlom s možnosťou plynulého riadenia otáčok frekvenčným meničom. Výdatnosť je 8 l/s a teplota 66°C. Od vrtu bude geotermálna voda dopravovaná predizolovaným potrubím uloženým v zemi do objektu separačnej stanice, kde bude čiastočne zbavená rozpustených aj voľných plynov a ďalej do výmenníkovej stanice umiestnenej v objekte kotolne. Po tepelnom využití vo výmenníkoch tepla bude geotermálna voda odvedená neizolovaným plastovým potrubím uloženým v zemi do recipientu, do rieky Váh. Dĺžka prívodného potrubia je približne 330 m a odvodného 430 m.

Kotolňa K5 je bloková kotolňa dodávajúca teplo vo forme teplej vody s projektovaným teplotným spádom 90/70°C, pričom v reálnej prevádzke sa neprekračuje hodnota 65/45°C.

Rozvod tepla je dvojrúrový, primárny okruh je napojený na tlakovo závislé domové odovzdávacie stanice inštalované priamo v zásobovaných objektoch (17 bytových domov, ZŠ, gymnázium, dom kultúry a predajňa) s celkovým počtom 960 bytových jednotiek. Priemerné ročne vyrobené množstvo tepla je približne 39 000 GJ (10 833 MWh), z čoho približne 45% bude pokrytých geotermálnou energiou. V geotermálnej odovzdávacej stanici sú nainštalované dva rozoberateľné titánové doskové výmenníky, z ktorých prvý s výkonom 0,85 MW slúži na priamy ohrev vratnej vykurovacej vody, a druhý s výkonom 0,4 MW na ohrev vody výparníkového okruhu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo má využiteľný tepelný výkon v daných podmienkach 547 kW. Celkový tepelný výkon dodaný do vykurovacej sústavy geotermálnou vodou a tepelným čerpadlom je cca 1,4 MW.

Geotermálna energia v kombinácií s tepelným čerpadlom predstavuje základný zdroj tepla pracujúci v maximálnej možnej miere počas celého roka. Pôvodné plynové kotle predstavujú špičkový zdroj tepla, alebo v prípade potreby záložný zdroj tepla schopný pokryť plnú potrebu tepla. Geotermálnou energiou, ako jednou z najčistejších a najstabilnejších foriem obnoviteľných zdrojov energie, je možné vyrobiť až 45% z celkovej ročnej výroby tepla v kotolni, pričom dôjde k úspore zemného plynu 547 tisíc m3 ročne a zároveň k zníženiu vypúšťania CO2 do ovzdušia o 1 078 ton ročne. Projekt v Seredi spolu s nedávno realizovaným projektom v meste Šaľa jasne demonštrujú, že aj napriek neexistujúcej podpore zo strany štátu je pri vhodne riešených projektoch geotermálna energia ekologický, ekonomicky výhodný, spoľahlivý a stabilný domáci obnoviteľný zdroj energie.