Veľký Meder

Geotermálny projekt vo Veľkom Mederi

Mesto Veľký Meder s takmer 9 000 obyvateľmi sa nachádza v južnej časti Slovenska a je populárne najmä vďaka termálnemu kúpalisku, ktoré je v prevádzke od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Pre potreby kúpaliska sa využívajú dva geotermálne vrty, pričom tieto tvoria počas rokov prevádzky spoľahlivý a hodnotný zdroj geotermálnej vody využívanej jednak priamo na plnenie bazénov, ako aj na vykurovanie, vetranie a prípravu teplej úžitkovej vody v areály kúpaliska. Z dôvodu dlhoročných pozitívnych skúsenosti s prevádzkovaním geotermálneho systému, vhodných hydrogeotermálnych a geologických podmienok a prítomnosti existujúcich sústav CZT bolo v druhej polovici roku 2015 rozhodnuté o realizácií geotermálneho projektu.

V meste sa pôvodne nachádzali dve sústavy CZT, každá s jednou centrálnou kotolňou. Sústavy zásobovali teplom a teplou úžitkovou vodou sídliská Stred I a Stred II. Centrálne kotolne boli morálne i fyzicky zastarené a potrebovali nevyhnutne rekonštrukciu.

V rámci realizácie geotermálneho projektu došlo k zlúčeniu sústav CZT Stred I a Stred II a centralizácií zdroja tepla do priestorov pôvodnej kotolne Stred I, ktorá je pre daný účel vhodnejšia z kapacitného aj situačného hľadiska. Za účelom prípravy TÚV a napojenia na pôvodné rozvody sústavy Stred II bola vytvorená nová odovzdávacia stanica tepla v priestoroch údržbárskeho strediska.

Z nového centrálneho zdroja je dodávané teplo do zásobovaných objektov oboch zlúčených sústav. Navyše boli na sústavu napojené nové objekty v správe mesta, konkrétne materská škola, základná škola, detský domov a kultúrne stredisko. Centralizácia zdroja tepla bola potrebná aj z pohľadu využívania geotermálnej energie. Na základe spotreby tepla v posledných rokoch a skúseností s prevádzkou je v centrálnej kotolni Stred I umiestnených 5 kusov plynových kotlov s výkonom 3 x 1 000 kW a 2 x 1 950 kW (celkom 6 900 kW). V rámci rekonštrukcie kotolne bola prevedená aj kompletná výmena vnútorných rozvodov a technického zariadenia kotolne, rovnako bola zrekonštruovaná a obnovená fasáda objektu.

Za účelom získania zdroja geotermálnej energie bol zrealizovaný nový 2450 m hlboký geotermálny vrt VM-1 situovaný v blízkosti kotolne Stred I. Výdatnosť geotermálnej vody voľným prelivom je 10 l/s pri teplote na ústí vrtu 92 °C.

Za účelom využitia geotermálnej energie bolo vybudované v zemi uložené predizolované prívodné nerezové potrubie, ktorým je geotermálna voda dopravovaná vlastným tlakom do kotolne Stred I. Tam je umiestnená akumulačná a separačná nádrž, v ktorej je geotermálna voda odplynená a následne dopravovaná čerpadlom do výmenníkov tepla s tepelným výkonom 2 x 1 549 kW. Na sekundárnej strane výmenníkov tepla je ohrievaná vratná vykurovacia voda. Dopravné čerpadlá ako aj výmenníky tepla sú zdvojené pre umožnenie priebežnej údržby resp. ako záloha. Po prvom stupni tepelného využitia v kotolni Stred I je geotermálna voda dopravovaná v zemi uloženým predizolovaným potrubím z materiálu PEx v dĺžke 1,3 km do areálu termálneho kúpaliska, kde je ďalej využívaná pre energetické účely.

Na odvodné potrubie geotermálnej vody je prostredníctvom malej odovzdávacej stanice napojený aj objekt polikliniky. Po druhom stupni využitia je geotermálna voda vypúšťaná spolu s bazénovými vodami prostredníctvom jestvujúceho vyústneho objektu v areály termálneho kúpaliska do Ižopského kanála. Dostupná geotermálna voda je tak využitá kaskádovo v dvojstupňovom systéme, čo je optimálne z hľadiska dosiahnutia čo najnižšej teploty vypúšťanej vody, ako aj čo najvyššej miery využitia geotermálnej energie.

Geotermálnou energiou, ako jednou z najčistejších a najstabilnejších foriem obnoviteľných zdrojov energie, je možné vyrobiť až 84% z celkovej ročnej výroby tepla v centrálnej kotolni, pričom dôjde k úspore zemného plynu približne 1 milión m3 ročne a zároveň k zníženiu vypúšťania CO2 do ovzdušia o takmer 2 tony ročne. Projekt "Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder" je už štvrtým projektom svojho druhu na Slovensku a potvrdzuje, že geotermálna energia je ekonomicky výhodný a spoľahlivý domáci obnoviteľný zdroj energie.