Podhájska

Geotermálny projekt na Podhájskej

Obec Podhájska je situovaná približne 90 km východne od Bratislavy, v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny. Z geologického hľadiska je oblasť nazývaná Levická kryha a je jednou z perspektívnych hydro-geotermálnych štruktúr na Slovensku. V roku 1973 bol v Podhájskej vyhĺbený vrt Po-1, ktorý narazil na významné ložisko geotermálnej vody typu Na-Cl s mineralizáciou 19 g/l.

Od roku 1973 bola voda využívaná pre vykurovanie skleníkového hospodárstva a pre potreby termálneho kúpaliska. Maximálna výdatnosť geotermálnej vody je 45 l/s, ale priemerne sa odoberá približne 20 l/s. Teplota geotermálnej vody je 82°C a využiteľný energetický potenciál geotermálneho vrtu je 12,6 MWt. Využitá geotermálna voda bola vypúšťaná do potoka, čo malo negatívny dopad na životné prostredie. Navyše ložiskový tlak vrte mal klesajúcu tendenciu.

Na odstránenie týchto negatívnych javov bol v roku 1986 vyhĺbený 2 km severovýchodne od vrtu Po-1 reinjektážny vrt GRP-1. Bola vykonaná komplexná reinjektážna skúška s veľmi pozitívnymi výsledkami. Od roku 1996 je celé odobraté množstvo geotermálnej vody po ochladení na cca 45°C reinjektované prostredníctvom vrtu GRP-1 do zemskej kôry. Jedná sa zatiaľ o jediný realizovaný projekt na Slovensku, v ktorom sa využitá geotermálna voda zatláča naspäť do zeme.