Šaľa

Geotermálny projekt v Šali

Mesto Šaľa, okresné mesto v Nitrianskom kraji, leží na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu. Šaľa sa z geologického hľadiska nachádza na východnom okraji galantskej priehlbiny, v perspektívnej oblasti z hľadiska využívania geotermálnych vôd. V roku 2009 bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie a následne projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Koncom toho istého roku boli spustené vrtné práce a začala realizácia samotného projektu. Projekt bol spustený do prevádzky začiatkom roku 2011. Investorom a prevádzkovateľom geotermálneho projektu je spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o.

Geotermálna energia z nového vrtu GTŠ-1 s hĺbkou 1 800 m je využívaná na výrobu tepla v existujúcej plynovej kotolni CK31. Geotermálna voda je z vrtu čerpaná elektrickým ponorným čerpadlom s možnosťou plynulého riadenia otáčok frekvenčným meničom.

Výdatnosť je 15 l/s a teplota 70°C. Od vrtu je geotermálna voda dopravovaná predizolovaným potrubím uloženým v zemi do objektu separačnej stanice, kde je zbavená prebytočných plynov a ďalej do výmenníkovej stanice umiestnenej v areály kotolne. Po tepelnom využití vo výmenníkoch tepla je geotermálna voda odvedená neizolovaným plastovým potrubím uloženým v zemi do recipientu, do rieky Váh. Dĺžka prívodného potrubia je približne 200 m a odvodného 800 m.

Kotolňa CK31 je centrálna kotolňa, ktorá zásobuje teplom okolité bytové domy a budovy občianskej vybavenosti. Rozvod tepla je dvojrúrový, primárny okruh je napojený na tlakovo nezávislé domové odovzdávacie stanice inštalované v 82 objektoch. Celková ročná výroba tepla v kotolni CK31 je cca 87 000 GJ (24 167 MWh), pričom geotermálnou energiou je možné poryť cca 30%.
V geotermálnej odovzdávacej stanici sú nainštalované dva rozoberateľné titánové doskové výmenníky, z ktorých prvý s výkonom 1,3 MW slúži na priamy ohrev vratnej vykurovacej vody, a druhý s výkonom 0,45 MW na ohrev vody výparníkového okruhu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo má využiteľný tepelný výkon v daných podmienkach 576 kW. Celkový tepelný výkon dodaný do vykurovacej sústavy geotermálnou vodou a tepelným čerpadlom je cca 1,9 MW. Geotermálna energia v kombinácií s tepelným čerpadlom predstavuje základný zdroj tepla pracujúci v maximálnej možnej miere počas celého roka. Pôvodné plynové kotle predstavujú špičkový zdroj tepla, alebo v prípade potreby záložný zdroj tepla schopný pokryť plnú potrebu tepla.

Vzhľadom na parametre geotermálneho zdroja a sústavy centralizovaného zásobovania teplom, nie je možné úplné nahradenie spaľovania primárneho fosílneho paliva vo forme zemného plynu. Avšak dôjde ku značnému zníženiu spotreby zemného plynu, čo má priaznivý dopad na ekonomiku prevádzky sústavy CZT, ale aj na životné prostredie vo forme zníženia emisií skleníkových plynov. Geotermálnou energiou, ako jednou z najčistejších a najstabilnejších foriem obnoviteľných zdrojov energie, je možné vyrobiť až 30% z celkovej ročnej výroby tepla v kotolni, pričom dôjde k úspore zemného plynu 843 tisíc m3 ročne a zároveň k zníženiu vypúšťania CO2 do ovzdušia o 1 662 ton ročne. Úspešná realizácia projektu v Šali slúži okrem iného ako dobrý príklad toho, že aj napriek neexistujúcej podpore zo strany štátu a aj v dobe celosvetovej krízy je geotermálna energia z ekonomického aj technického hľadiska výhodný a spoľahlivý domáci obnoviteľný zdroj energie.