O nás

Viac ako 25 rokov skúseností s využívaním geotermálnej energie na Slovensku

Výsledky geologicko-výskumných a prieskumových prác na zdroje a zásoby geotermálnej energie zaraďujú územie Slovenska medzi nadpriemerné regióny. Z toho vzišla aj potreba založiť u nás špecializovanú organizáciu, ktorá by sa touto problematikou komplexne zaoberala.

Akciová spoločnosť SLOVGEOTERM a.s. (SGT) vznikla v októbri 1992. Akcionármi sú SPP Infrastructure, a.s., EIM ehf (Island) a Ing. Oto Halás.

Predmetom podnikateľskej činnosti Slovgeoterm a.s. je na svetovej úrovni komplexne zabezpečiť využívanie geotermálnej energie v jednotlivých lokalitách Slovenskej republiky. Konkrétne to predstavuje vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie (feasibility study), ktorá určí kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti geotermálnej vody, energetický potenciál geotermálneho zdroja, možnosti jeho využitia v danej oblasti a ekonomickú efektívnosť projektu.

Následne Slovgeoterm a.s. spracováva projektovú dokumentáciu a vykonáva inžiniersku činnosť na zabezpečenie rozhodnutia EIA, prieskumného územia, územného rozhodnutia a stavebného povolenia geotermálneho systému. Spoločnosť vie zabezpečiť aj komplexnú výstavbu akcie (na kľuč). Spoločnosť ďalej vykonáva potrebnú údržbu technologických zariadení a ložiskovo-inžinierske meranie zdroja geotermálnej vody.

Slovgeoterm a.s. sa zaoberá lokalitami, kde už sú vyhĺbené vrty a overené parametre geotermálnej vody, ale aj oblasťami, kde ešte vrty vyhĺbené nie sú. Medzi potenciálne oblasti s výskytom geotermálnych vôd patrí najmä oblasť východného Slovenska (Košická kotlina), juhozápadného Slovenska (Galanta, Podhájska) a Tatier a Liptova (Poprad, Vrbov, Oravice).