Košice

Geotermálny projekt v Košiciach

Existencia významného geotermálneho ložiska v Košickej kotline na Východnom Slovensku bola zistená už pomerne dávno počas prieskumných prác vyhľadávania uhľovodíkových ložísk. Predikcie parametrov geotermálnej vody boli potvrdené tromi geotermálnymi vrtmi vyhĺbenými v rokoch 1998 - 99 v katastrálnom území obce Svinica. V rokoch 1999 až 2001 prebehli seizmické merania (2D seizmika a 3D seizmika) a hydrodynamické skúšky na existujúcich vrtoch. Na základe komplexných geologicko-technických poznatkov nadobudnutých počas tohto obdobia je možné povedať, že sa jedná o jeden z najvýdatnejších a najvýznamnejších geotermálnych ložísk na európskom kontinente.

Celkový energetický potenciál Košickej kotliny je 1 200 MWt pričom prakticky možno využiť 300 MWt. Geotermálne ložisko sa rozprestiera približne 12 km východne od Košíc. Parametre geotermálnej vody z jedného ťažobného vrtu sú nasledovné

• Teplota vody na hlave vrtu 130°C
• Výdatnosť vody 65 l/s
• Mineralizácia 30 g/l
• Využiteľný energetický potenciál jedného vrtu ~20 MWt

Projekt využitia geotermálnej energie pre vykurovanie mesta Košice uvažuje s vybudovaním troch geotermálnych stredísk v obciach Bidovce, Ďurkov a Olšovany s celkom piatimi dubletmi (dublet = ťažobný + reinjektážny vrt).

V strediskách budú okrem vrtov umiestnené aj výmenníkové stanice, kde geotermálna voda odovzdá svoje teplo upravenej vykurovacej vode a následne bude zatlačená späť do zemskej kôry. Vykurovacia voda bude privedená 16 km dlhým teplovodom do Košíc, kde bude využitá na vykurovanie. Celkový tepelný výkon plánovaný pre prvú etapu projektu je 100 MWt.

V Košiciach, druhom najväčšom meste na Slovensku s počtom obyvateľov 260 000 je vybudovaná rozľahlá sústava centralizovaného zásobovania teplom, ktorá patrí medzi najrozsiahlejšie v strednej Európe. Centrálnym zdrojom tepla pre túto sieť je tepláreň (TEKO, a.s.). Teplom je zásobovaných približne 60 000 bytových jednotiek, ročne sa vyrobí a spotrebuje 4 400 TJ tepla. Vykurovacia voda ohriata geotermálnou energiou bude privedená do areálu TEKO, odkiaľ bude následne rozvedená do distribučnej siete v meste. Predpokladá sa ročná dodávka 2 100 TJ geotermálneho tepla, čo predstavuje 48% z celkovej produkcie tepla v TEKO.

Využívanie geotermálnej energie pre vykurovanie mesta Košice bude predstavovať viacero prínosov pre túto oblasť. V prvom rade to bude ekologický prínos, a to vo forme významného zníženia emisií spaľovacích procesov (NOx, SO2, CO, CO2, popolček), nakoľko TEKO spaľuje zemný plyn aj uhlie. Geotermálna energia je vysoko ekologický zdroj, ihneď po tepelnom využití bude zatlačená naspať do zeme.

Jedná sa teda o uzavretý okruh bez akéhokoľvek zásahu do životného prostredia. Ďalším prínosom bude zníženie závislosti na dovoze primárnych zdrojov tepla, teda zemného plynu a uhlia, ktorého spaľovanie bude z časti nahradené obnoviteľným zdrojom energie. V neposlednom rade bude viesť využívanie geotermálnej energie k nižšej cene tepla pre obyvateľov mesta.

V súčasnosti je vykúpená pôda pre vybudovanie geotermálnych staníc, je vypracovaná kompletná projektová dokumentácia a sú vydané všetky potrebné stavebné povolenia a rozhodnutia príslušných orgánov. Projekt je teda pripravený na realizáciu a čaká sa na konečné rozhodnutie investora.