Ostatné

Ostatné projekty

Realizácia vrtu VSČ-1 Veľký Slavkov

V roku 2006 prebehla realizácia geotermálneho vrtu VSČ-1 Veľký Slavkov. Slovgeoterm, a.s. pripravil geologické podklady pre realizáciu, stanovil potrebnú hĺbku vrtu, vykonal analýzu vrtných úlomkov, vypracoval projekt hydrodynamickej skúšky vrtu a poskytol odborný dozor počas vrtných a skúšobných prác. V ďalšom kroku spoločnosť navrhla čerpadlo a ďalšie potrebné zariadenia pre ťažbu geotermálnej vody. Následne spoločnosť zabezpečila montáž čerpadlovej zostavy a realizáciu čerpadlovej hydrodynamickej skúšky. O finálnom využití geotermálnej vody z tohto vrtu ešte nebolo rozhodnuté.


Rekonštrukcia vrtu PP-1 v Poprade

V roku 2005 spoločnosť Slovgeoterm, a.s. navrhla, projekčne pripravila a vykonala dozor rekonštrukcie geotermálneho vrtu PP-1 v Poprade, ktorý je využívaný pre potreby Aquacity Poprad. Vrchný úsek oceľovej ťažobnej kolóny v dĺžke 200 m bol po rokoch prevádzky skorodovaný a boli obavy o jeho technický stav. Preto bolo po zvážení viacerých možností rozhodnuté o jeho prepažení. Použité boli sklolaminátové pažnice s nerezovými na mieru vyrobenými spojkami. Realizácia rekonštrukcie bola úspešná a vrt je naďalej spoľahlivo využívaný pre ťažbu geotermálnej vody, o čom sa dá osobne presvedčiť návštevou Aquacity.


Realizácia hydrodynamickej skúšky na vrte HGL-3 Lúčky

V roku 2004 Slovgeoterm, a.s. realizoval hydrodynamickú skúšku na vrte HGL-3 Lúčky, ktorý bol odvŕtaný v roku 1997 a následne zakonzervovaný. Súbežne boli odobraté vzorky vody a vykonané chemické a mikrobiologické rozbory termálnej vody. Skúška bola vykonaná za účelom vyhlásenia vrtu za liečivý prírodný zdroj, ktorý bude využívaný pre potreby kúpeľov Lúčky. V súčasnosti sa pripravuje realizačný projekt na čerpaciu stanicu a prívodné potrubie geotermálnej vody do kúpeľov.


Realizácia skúšky výdatnosti na vrte Č-1 vo Veľkom Meder

Spoločnosť Slovgeoterm, a.s. v roku 2004 navrhla, pripravila a zrealizovala v spolupráci s termálnym kúpaliskom skúšku výdatnosti vrtu Č-1 vo Veľkom Mederi. Účelom skúšky bolo overiť produkčnú kapacitu vrtu, ktorý je dlhodobo využívaný pre potreby priľahlého termálneho kúpaliska. Namerané údaje boli spracované a bola vypracovaná záverečná správa vyhodnocujúca výsledky skúšky. V súčasnosti je vrt Č-1 ďalej spoľahlivo využívaný pre dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody v areály kúpaliska.