Ochrana osobných údajov

Informácie za účelom spracovania osobných údajov na webstránke slovgeoterm.sk.

Vážený klient dovoľujem si Vás požiadať o udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prečítate si prosím podrobnejšie nasledujúci text a potvrďte.

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ (Slovgeoterm, a.s.; Palisády 39, 811 06 Bratislava; Tel./fax: 02/5441 7741 ) webstránka slovgeoterm.sk zapracoval moje osobné údaje v rozsahu:

  • Meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého sprístupňujem.

Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania a jeho odoslania.

Na webstránke slovgeoterm.sk sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého pristupuje (povinne). Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky slovgeoterm.sk na základe vyjadreného súhlasu.

Webstránka slovgeoterm.sk nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na slovgeoterm@slovgeoterm.sk.

Webstránka slovgeoterm.sk je podporovaná externou spoločnosťou (1. Webkaprevas.sk - Barbora Klimeková 2. Webnode AG), pričom Táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na IS prístup k všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných na webstránke slovgeoterm.sk. Vaše osobné údaje niesú prenášané do iných informačných systémoch a sú evidované iba na webstránke slovgeoterm.sk . Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia žiadosti, pričom vytvorené záznamy žiadosti sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu,
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať zo spracúvaním osobných údajov
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov - osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu)

Vaše požiadavky zasielajte na adresu slovgeoterm@slovgeoterm.sk.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre webstránky slovgeoterm.sk a tak odoslať žiadosti prostredníctvom formulárov.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky slovgeoterm.sk. Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz (adresa: slovgeoterm@slovgeoterm.sk ). Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás na slovgeoterm@slovgeoterm.sk .